header01banner03

Login_inloggen.jpg

Keurmerk_keurmerkjpg.jpg

Voorwaarden verbonden aan het gebruik van www.schikken.com

Indien u gebruik wenst te maken van www.schikken.com , een elektronische dienst van Risk Advice International bv om Online vertrouwelijk een schikking te beproeven, stemt u met de onderstaande voorwaarden in – door deze zelf aan te vinken -  alvorens u online een schikking kunt beproeven. Wij adviseren u, voordat u vertrouwelijk een schikking beproeft, te kijken naar de demonstratie op www.schikken.com  onder “Klik hier Online schikken Hoe werkt dat?” over de werking van ons systeem.

GEBRUIKSVOORWAARDEN - SCHIKKEN.COM

1. De gebruiker van Schikken.com en /of zijn/haar vertegenwoordiger(s) / belangenbehartiger(s), hierna te noemen “gebruiker”, verklaart door gebruik van Schikken.com in te stemmen met onderstaande gebruiksvoorwaarden van Schikken.com en door deze zelf aangevinkt te hebben met deze voorwaarden in te stemmen.

 

2. Alle opdrachten aan Schikken.com worden uitsluitend aanvaard met toepassing van deze voorwaarden. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Schikken.com deze uitdrukkelijk en schriftelijk (inclusief elektronisch) aan de gebruiker heeft bevestigd.

 

3. Alle bedingen in deze gebruiksvoorwaarden ten behoeve van Schikken.com zijn mede gemaakt ten behoeve van al de personen die bij, voor of namens Schikken.com werkzaam zijn of zijn geweest danwel door hen ingeschakelde bedrijven en of persoon.

 

4. Gebruiker neemt met het gebruik van Schikken.com de inspanningsverplichting op zich een met een andere gebruiker bestaand geschil, dat waardeerbaar is op geld, via een vertrouwelijke digitale schikkingspoging op te lossen. Beide gebruikers, waaronder begrepen hun vertegenwoordiger(s) / belangenbehartiger(s), worden hierna ook samen aangeduid als “gebruikers”, dan wel afzonderlijk als ‘ene gebruiker” en “andere gebruiker”.

 

5. Bij gebruik van Schikken.com geeft ieder der gebruikers aan Schikken.com vertrouwelijk in de vorm van een bedrag (al dan niet gespecificeerd) aan tot hoever hij/zij bereid is te gaan om tot een schikking te komen met in achtneming van een gekozen bandbreedte alsmede aangegeven verdeling van kosten verbonden aan Schikken.com bij een akkoord tussen partijen. Na het invullen van de bedragen wordt ieder der gebruikers digitaal gevraagd of zij instemmen met de door hen ingevulde bedragen, dit ter controle. Na een bevestigend antwoord op deze vraag wordt van de juistheid van deze informatie uitgegaan. Verschillen in of onjuiste invulling van bedragen kunnen aan Schikken.com niet worden tegengeworpen.

 

6. Het gebruik van Schikken.com biedt gebruikers de mogelijkheid de tussen hen bestaande geschilpunten digitaal te overbruggen of, wanneer dat niet lukt, hen meer inzicht te verschaffen in hun punten van overeenstemming en geschilpunten, evenwel zonder dat de ene gebruiker inzicht krijgt in de door de andere gebruiker ingenomen financiële posities. Wanneer gekozen wordt voor een schikking op postenniveau, is voor gebruikers inzichtelijk over welke posten wel en geen overeenstemming bereikt is, evenwel zonder vermelding van de bedragen. 

 

7. Schikken.com krijgt door het gebruik van de digitale module vertrouwelijk inzicht in de door een gebruiker aangeleverde informatie. Schikken.com, de voor haar werkzame personen, bestuurders, en toezichthouders verplichten zich, binnen de grenzen van de wet, tot geheimhouding van deze informatie jegens iedere gebruiker en derden. Gebruiker kan deze plicht niet opheffen. Evenmin vervalt deze geheimhoudingsverplichting bij vernietiging van de met en of via Schikken.com gesloten overeenkomst. Wanneer partijen evenwel gezamenlijk Schikken.com machtigen een door Schikken.com aan te wijzen MfN mediator in te schakelen en partijen daartoe (digitaal) instemmen in het kader van de binnen een mediation overeengekomen vertrouwelijkheid,  kan door deze mediator onderzocht worden of het zinvol is nader in onderhandeling te treden gelet op de door partijen ingevoerde bedragen, danwel dat beter (eerst) andere stappen kunnen worden gezet. Deze mediator kan daartoe contact met beide partijen zoeken. Aan de inschakeling van deze mediator zijn voor dit onderzoek extra kosten verbonden waarvan partijen van te voren aan moeten gegeven of zij daarmee instemmen en in welke verhouding deze kosten worden gedragen.  Zij zijn daarvoor beide hoofdelijk aansprakelijk ook wanneer partijen niet tot overeenstemming komen.

 

8. Het gebruik van Schikken.com vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat gebruiker vrij, zolang de andere gebruiker digitaal nog geen inhoudelijke schikkingsinformatie bij Schikken.com aangeleverd heeft, de schikkingspoging op elk gewenst moment kosteloos te beëindigen. Deze gebruiker dient de andere gebruiker daartoe hierover onverwijld schriftelijk (inclusief elektronisch) te informeren en een afschrift daarvan te zenden aan info@schikken.com onder vermelding van het referentienummer, alsmede gegevens van de gebruiker en dat de poging ingetrokken wordt. Deze gebruiker dient zichzelf ervan te vergewissen dat dit bericht de andere gebruiker, alsmede Schikken.com heeft bereikt. Schikken.com is daar niet verantwoordelijk voor. Vanaf het moment van de bevestiging van bezorging van dit beëindigingsbericht aan de andere gebruiker en met in afschrift daarvan ter kennisname aan info@schikken.com kunnen aan een eventuele uitkomst van Schikken.com geen rechten meer worden ontleend ondanks dat wellicht nadien aan partijen het resultaat van een poging is meegedeeld. De bewijslast terzake de tijdige ontvangst van het beëindigingsbericht door Schikken.com en/of de andere gebruiker rust op de gebruiker die tot beëindiging van het gebruik van Schikken.com overgaat.

 

9. Schikken.com kan op ieder gewenst moment een schikkingspoging beëindigen, opschorten, of één of meerdere gebruikers het gebruik van Schikken.com (definitief) ontzeggen, zonder enige gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding.

 

10. Kosten verbonden aan het gebruik van Schikken.com worden pas verschuldigd bij een match in het schikkingsbedrag. Op dat moment hoeft er tussen partijen nog geen overeenstemming te bestaan over de verdeling van de hieraan verbonden kosten. Schikken.com kan beide partijen hiertoe hoofdelijk aanspreken, wanneer zij daar geen overeenstemming over bereiken.  Eén der gebruikers neemt het initiatief tot het gebruik van Schikken.com door zich digitaal te registreren op de site van Schikken.com en alle verplichte velden in te vullen, danwel reeds geregistreerd zijnde, een nieuwe schikkingspoging aan te maken, een bandbreedte te selecteren, een voorstel voor de kostenverdeling tussen gebruikers te doen, deze gebruiksvoorwaarden te accepteren en Schikken.com te verzoeken de andere gebruiker digitaal uit te nodigen voor een schikkingspoging en vertrouwelijk na uitnodiging de noodzakelijke informatie digitaal bij Schikken.com aan te leveren.  Er wordt van de navolgende kosten bij een matchbedrag uitgegaan gebaseerd op de invoergegevens van de gebruiker. 

Kosten schikken.com  zijn alleen verschuldigd bij een match in bedrag (onafhankelijk van wel niet bestaan overeenstemming over de kostenverdeling) *

Bedrag van tot  Kosten
 geen matchgratis
0 tot 1.000,--bij match100,--
1.000,-- tot 2.500,--bij match150,--
2.500,-- tot 10.000,--bij match475,--
10.000,-- tot 25.000,--bij match950,--
25.000,-- tot 100.000,--bij match1.950,--
100.000,-- tot 250.000,--bij match3.950,--
250.000,-- tot 500.000,--bij match5.950,--
500.000,-- tot 750.000,--bij match7.950,--
750.000,-- tot 1.000.000,--bij match9.950,--
1.000.000,-- tot 2.500.000,--bij match12.500,--
2.500.000,--  euro of hogerbij match15.000,--

*Alle kosten exclusief btw en 7% kantoorkosten en exclusief kosten van op verzoek van beide partijen in te schakelen mediator aan te wijzen door Schikken.com. Schikken.com behoudt zich het recht tot jaarlijkse of tussentijdse tariefwijziging voor danwel doorbelasting van door haar verschuldigde andere kosten. 

 

11. Wordt door deze andere gebruiker via het aan te geven emailadres, uitgenodigd door Schikken.com, niet ingegaan op het voorstel tot gebruik van Schikken.com na ontvangst uitnodiging danwel geen match in bedrag bereikt, ook niet na een eenmalige herkansing, dan zijn geen kosten voor het gebruik van Schikken.com

verschuldigd en wordt de schikkingspoging gestaakt. Gebruikers dienen dan desgewenst een nieuwe schikkingspoging te starten.

 

12. Een mogelijke schikking via Schikken.com wordt pas aan gebruikers qua (bedrag van) uitkomst meegedeeld, wanneer tussen hen ook overeenstemming bestaat over de kostenverdeling verbonden aan het gebruik van Schikken.com.

 

13. Zodra Schikken.com een opgave van beide gebruikers ontvangen heeft, wordt een vergelijking van deze vertrouwelijk verstrekte informatie door Schikken.com gemaakt en wordt de uitkomst van deze vergelijking, in de vorm van een bedrag, op zo kort mogelijke termijn aan gebruikers (per email) meegedeeld.

 

14. Gebruikers kunnen een vaststellingsovereenkomst al dan niet met executoriale titel krijgen, wanneer zij dat vooraf overeengekomen zijn en het daadwerkelijk tot een schikking komt. Hiervoor wordt een extra toeslag op de kosten in rekening gebracht. Schikken.com, of één van de samenwerkende partners die de executoriale titel zal verzorgen, neemt in dat geval contact op met gebruikers om dit te effectueren. Gebruikers stemmen er mee in dat in dit geval de gegevens van gebruikers en het schikkingsbedrag dat de uitkomst is van Schikken.com meegedeeld wordt aan één van de samenwerkende partners ter verkrijging van de executoriale titel.

 

15. Is na gebruik van Schikken.com nog geen overeenstemming bereikt op basis van de door beide gebruikers ingevulde informatie, dan zijn gebruikers vrij in hun doen en laten. De ingevulde informatie werd immers vertrouwelijk aan Schikken.com ter beschikking gesteld en is niet bij de andere gebruiker bekend. Desgewenst kunnen zij in vervolg op de online schikkingspoging van Schikken.com kiezen voor een volwaardige mediation bij een mediator aan te wijzen door Schikken.com.

 

16. In deze opvolgende mediation kunnen alle relevante aspecten, al dan niet direct op geld waardeerbaar, nader aan de orde komen. De geselecteerde mediator(s) is/zijn vanaf het moment van keuze door partijen zelf verantwoordelijk voor het vervolgtraject, waaronder het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie. Veelal zullen zij partijen hiertoe in aanvang een overeenkomst laten tekenen. Met het verzenden van het slotbericht dat wel of geen overeenstemming werd bereikt, eindigen de werkzaamheden van Schikken.com. Schikken.com is voor (de start van) het vervolgtraject, waaronder een mediation dan ook niet verantwoordelijk, noch kan zij daarop worden aangesproken.

 

17. Schikken.com beheert de ingevulde informatie in een database. Wanneer derden of gebruikers niettemin onbevoegd toegang zouden krijgen tot de informatie uit de database van Schikken.com, kunnen zij daaraan geen enkel recht ontlenen.

 

18. Gebruikers zijn de via de site van Schikken.com kenbare kosten in de door henzelf aangegeven verhouding verschuldigd, eventueel vermeerderd met de extra kosten verbonden aan het verkrijgen van de executoriale titel en verklaren zich door de acceptatie van deze voorwaarden daarmee akkoord. Komt een Schikking tot stand, maar worden partijen het niet eens over de kostenverdeling dan kan Schikken.com de aan dit bedrag verbonden kosten in rekening brengen bij één of beide gebruikers die naar keuze hiervoor aangesproken worden.  Ieder der gebruikers is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van deze kosten. Schikken.com kan desgewenst één der of beide gebruikers een declaratie zenden. Onderling dienen gebruikers dan conform de overeengekomen verdeling deze kosten te verrekenen. Gebruikers stemmen er mee in dat deze kosten eventueel onderling verrekend worden met aan elkaar te betalen bedragen als uitkomst van Schikken.com.

 

19. Gebruikers stemmen door het gebruik van Schikken.com ermee in dat: 

a. Zij zich onthouden van acties en/of gedragingen die het gebruik van Schikken.com bemoeilijken, belemmeren, negatief in de publiciteit brengen; of anderszins schade toebrengen.

b. De aan Schikken.com verstrekte informatie (digitaal) wordt opgeslagen / verzonden en de voor hen relevante informatie naar keuze van Schikken.com aan hen (digitaal) ter beschikking wordt /kan worden gesteld.

 

20. Tijdens het gebruik van Schikken.com zal elk der gebruikers zelf, dan wel door middel van een vertegenwoordiger (s)/ belangenbehartiger(s) kunnen optreden. De vertegenwoordiger(s) /belangenbehartiger(s) staat(n) jegens Schikken.com, en de andere gebruiker in voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Op eerste verzoek van Schikken.com dient een schriftelijke volmacht te worden getoond en/of overgelegd, waaruit voornoemde bevoegdheid van de vertegenwoordiger / belangenbehartiger blijkt. Ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan/ Schikken.com niet worden tegengeworpen.

 

21. Wanneer Schikken.com wordt gebruikt door één professioneel optredende gebruiker en een particulier dan vergewist deze professionele gebruiker zich ervan dat deze particulier zich niet eerder liet bijstaan door een deskundige. Is dat wel het geval, maar wordt de schikking zonder vermelding /gebruikmaking van deze deskundige adviseur gebruikt, dan kan de schikking, nadat de uitslag is meegedeeld, door enkele mededeling aan de andere gebruiker met beroep op deze bepaling door beide gebruikers worden vernietigd. Dit geldt ook voor die situaties waarin de particulier zich in de gehele procedure niet door een deskundige heeft laten bijstaan, waar dit wel gangbaar zou zijn geweest. Aan het gebruik van Schikken.com kunnen dan geen rechten worden ontleend. Wel zijn op dat moment de aan het gebruik van Schikkken.com verbonden kosten verschuldigd. Dit is slechts anders wanneer partijen vooraf schriftelijk van de bindendheid van de uitkomsten overeengekomen zijn(inclusief mailverkeer over en weer) waarvan ook de vertegenwoordiger / belangenbehartiger, mits aanwezig, op de hoogte is gesteld. De strekking van dit artikel is de niet professionele gebruiker die mogelijk te lichtvaardig met een regeling instemt bescherming te bieden.

 

22. De geheimhouding als bedoeld in artikel 7 strekt zich ook uit over de door Schikken.com gehanteerde geautomatiseerde systemen, daarin ingevoerde en/of zich daarin bevindende informatie en/of uitkomsten betrekking hebbend op gebruik van Schikken.com, of ter voorbereiding of uitwerking daarvan. Bij onrechtmatige inbreuk op deze systemen is een direct op eisbare boete verschuldigd van 250.000 euro per geval.

23. Ter verkrijging van statistische geanonimiseerde informatie staat het Schikken.com vrij relevante informatie te verwerken in een database. De privacy van gebruikers en of hun belangenbehartiger(s) / vertegenwoordiger(s) wordt daarbij gewaarborgd.

 

24. Bij aansprakelijkheid van Schikken.com en/of (een) door Schikken.com ingeschakelde hulpperso(o)n(en) jegens een gebruiker is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door Schikken.com gedeclareerde en door gebruikers betaalde bedragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Schikken.com. Voor Schikken.com geldt een limitering van haar aansprakelijkheid tot maximaal € 10.000 (zegge tienduizend euro) per schikkingspoging dan wel tot maximaal de uitkering die eventueel wordt verstrekt op basis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

25. Onverminderd de aan Schikken.com verder toekomende rechten heeft zij het recht, indien zij door overmacht wordt gehinderd de overeenkomst uit te voeren, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te harer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

 

26. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Schikken.com onafhankelijke al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor Schikken.com haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen, waaronder mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, brand en andere bedrijfsstoornissen, niet benaderbaar zijn, door welke oorzaak dan ook, van het online bemiddelingssysteem voor korte of langere tijd, of de werking van Schikken.com ontregeld is of wordt en andere buiten haar controle liggende oorzaken.

 

27. Alle betalingen die aan Schikken.com verschuldigd zijn, dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie(s) die Schikken.com een gebruiker heeft toegezonden. Schikken.com is bij niet-tijdige betaling gerechtigd tot het (doen) nemen van incassomaatregelen. Indien een gebruiker niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en heeft Schikken.com het recht de gebruiker vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand voor de duur van het verzuim en tevens alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald met dien verstande dat tenminste een bedrag van € 100,== is verschuldigd:

- over de eerste € 2.950,== : 15%

- over het meerdere tot € 5.890,== : 10%

- over het meerdere tot € 14.748,== : 8%

- over het meerdere tot € 58.992,== : 5%

- over het meerdere boven € 58.992,== : 3%

 

Indien Schikken.com aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

28. Schikken.com is een product van Risk Advice International B.V. (KVK 61258377 – btw NL854273475B0128). Met Schikken.com heeft Risk Advice International B.V. zich ten doel gesteld het oplossen van geschillen tussen gebruikers verder te professionaliseren, versnellen, de kwaliteit van geschiloplossing te verbeteren en daaraan verbonden kosten te verminderen. Alle bedingen in deze gebruiksvoorwaarden ten behoeve van Schikken.com zijn mede gemaakt ten behoeve van al de personen die bij, voor of namens Risk Advice International B.V. werkzaam zijn of zijn, alsmede haar bestuurders, en toezichthouders. Op hen rusten dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als in artikel 7 beschreven voor Schikken.com.

 

29. Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met Schikken.com gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij Schikken.com er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen.

 

30. Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de Kantonrechter, zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde Kantonrechter worden voorgelegd. Indien de gebruiker een consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat Schikken.com zich op het voorgaande in dit artikel heeft beroepen te kiezen voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

31. Schikken.com is in afwijking van het vorenstaande te allen tijde gerechtigd tot het (doen) nemen van conservatoire maatregelen, het treffen van een voorziening in kort geding of het voeren van een procedure ter incasso van haar honorarium voortvloeiende uit het gebruik van Schikken.com.

demo_demojpg.jpg

 

 

registreren_registreer.jpg

Ervaring_ervaring.jpg